worldwide shipping
    24/7
        Email: oc@cilgroup.co.il  


תקנון האתר


הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות, התקנון מהווה הסכם התקשרות מחייב בינך לבין החנות, לכל דבר ועניין.
הנך מתבקש לקרוא הסכם זה במלואו , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
גלישה בחנות ו/או רכישת מוצרים  , מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון
לפיכך אם אינך מסכים  לכל תנאי בהסכם זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
 
1. מונחים
 
"החברה"- ענק הבטיחות בע"מ, ח.פ. 513495812, דרך הים 11 יבנה, ישראל, המפעילה את האתר שכינויו  S.O.S. 365 On Line
"האתר" - אתר מסחרי, המשמש כחנות וירטואלית.
"מוצר" - טובין הנמכרים באתר לשימוש חוקי בלבד.
"קונה" - אדם (לרבות תאגיד), המבצע קנייה באתר שגילו (או גיל המזמין בשם תאגיד) מעל 18 שנה.
"העברה בנקאית" - העברה כספית (לרבות הפקדת מזומן) לחשבון החברה. 
"חברת האשראי" - חברה המנפיקה כרטיסי אשראי המכובדים בישראל.
"ימי עבודה" - ימים א'-ה', למעט חגים, ימי ערב חג, שביתות והשבתות כלליות במשק.
"אזורי חלוקה" - האזורים בהם מתבצע משלוח המוצר באמצעות חברות המשלוחים עמם קשורה החברה.
 
2.  הזמנת מוצר 

2.1 התמונות באתר (לרבות פריטים נלויים צבע וכו') נועדו להמחשה בלבד,
      כאשר הפירוט בכיתוב המופיע בצידם, הוא לבדו מחייב את החברה. 
2.2 רכישת מוצר באתר תעשה באמצעות כרטיס אשראי המכובד בישראל
      או בהעברה בנקאית. כמו כן, ניתן לרכוש את המוצר בכתובת החברה. 
2.3 הזמנת המוצר תחייב את החברה, אך ורק לאחר שיתקבל אישור חברת האשראי 
     של הקונה לעסקה ו במידה והחברה לא הודיע על אי כיבוד ההזמנה על ידה
     אם נעשתה העסקה באמצעות כרטיס אשראי  רק לאחר 
     שתתקבל התמורה בגין המוצר אצל החברה מחברת האשראי או לאחר שנתקבל אישור בנק החברה,
     לפיו בוצעה העברה בנקאית. להסרת ספק, הקונה ישא בחובה לשאת בתשלום עבור המוצר-ככל
     שהתמורה לא נתקבלה מחברת האשראי או בהעברה בנקאית. 
2.4 על הקונה להכניס למערכת את הפרטים הנדרשים על ידי המערכת. הקלדת 
      פרטים שגויים על ידי הקונה תחייבו בהוצאות החברה - כלל שיגרמו כאלו.
      שיבוש/או אי מילוי נכון של פרטים שעניינם תיאור המוצר, מחירו, פרטים 
      כרטיס האשראי וכיו"ב, יקנה לחברה את הזכות הבלעדית לבטל את העסקה-ללא 
      צורך במתן הודעה וללא שהקונה יחויב בגין ההזמנה שבוטלה. 
2.5 שיבוש/או אי מילוי פרטים הנוגעים למשלוח המוצר בעטיים יוחזר המוצר לחברה,
      יגררו חיוב המזמין בהוצאות המשלוח ובדמי טיפול, בשיעור האמור בסעיף 4.4 להלן. 
2.6 רישומי החברה - כפי שנקלטו אצלה, ישמשו כראיה לכאורה להקלדתם על ידי הקונה. 
2.7 החברה רשאית לבטל עסקה, אם המוצר אזל מהמלאי או חלה טעות סופר במחיר או בכול מידע אחר
 ובמקרה כזה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הקונה ו/או תשיב לו כל סכום שנתקבל אצלה בגין העסקה. 
2.8 ככל שנדרשת התקנת המוצר, על הקונה לפנות לחברה על מנת שתפנה אותו 
      למתקין המורשה על ידה, על מנת שלא תגרע אחריות החברה למוצר. 

3.   אספקה 

3.1 עלות משלוח המוצר הינה כמפורסם באתר. המשלוח יעשה לאזורי החלוקה 
      בלבד ועל הקונה לוודא בעת הזמנתו כי כתובת האספקה מצויה באזורי החלוקה. 
3.2 החברה תספק את המוצר בתוך 14 ימי עבודה על פי הכתובת שנמסרה 
      באתר, שתחילתם במועד קבלת התמורה מחברת האשראי (או העברה בנקאית-לפי העניין). 
3.3 על אף האמור, החברה לא תשא בכל אחריות ו/או חבות בגין עיכוב באספקת המוצר 
      בין אם סיבת העיכוב נעוצה בחברה ובין אם לא, הסעד היחידי והבלעדי לו יהיה 
      זכאי הקונה הינו לדרוש את ביטול העסקה כאמור בסעיף 4 להלן. 

4. ביטול עסקה
 
    הקונה יהיה זכאי לביטול העסקה בתנאים הבאים: 
4.1 הקונה יודיע לא יאוחר מ-14 ימים מהמועד בו קיבל את המוצר, על רצונו בביטול העסקה. 
4.2 הודעת הקונה תעשה בכתב או בעל פה (לרבות בדואר רשום, פקס או בדואר אלקטרוני), 
      בה יפרט את שמו מספר תעודת הזהות ואת סיבת הביטול. 
4.3 יחזיר את המוצר למחסן החברה, באריזתו המקורית, כשהוא שלם וללא פגם-כפי שקיבלו,ובתנאי שלא נעשה במוצר כל שימוש ובתנאי שלא עברו 14
      יום מיום קבלת המוצר, וזאת בצירוף החשבונית המקורית ותעודת האחריות שהומצאו. 
      החזרת המוצר למחסני החברה תהיה על אחריות הלקוח ועל חשבונו
4.4 אם בוטלה העסקה שלא מחמת פגם או אי התאמה במוצר,  ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם      להוראות חוק הגנת הצרכן 
 
4.5 למוצרי עזרה ראשונה ,תרופות ללא מירשם ,מסיכות להגנת נשימה שנפתחה האריזה ,נשיפונים לבדיקת אלכוהול,
      למוצרים שהוגדרו פסידים לא תתקבל החזרה
      כמו כן למוצרים שביקש הלקוח רישום או רישוי על שמו במשרדי הממשלה לא תתקבל החזרה או ביטול עיסקה לאחר הרישוי/רישום
 
4.6זיכוי כספי, או החזר כספי, או אישור זיכוי לחברת האשראי, יתקבל תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת המוצר
     במחסן החברה בכפוף לסעיף 4.3 4.4
 
5.    אחריות למוצר

5.1 אחריות החברה למוצר (לרבות אך לא רק - תיאור שגוי של המוצר) לא תעלה בשום מקרה על מחיר רכישתו
      בידי הקונה. להסרת הספק, החברה לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד - שיגרם במישרין ו/או בעקיפין, בין
      שיגרם לקונה ובין שיגרם לצד שלישי. 
5.2 מוצר המצריך התקנה, יעשה על ידי מתקין המורשה על ידי החברה. 
      הותקן מוצר שלא באמצעות מתקין המורשה על ידי החברה, לא תהא החברה אחראית למוצר-ככל שיתכן
      קשר בין התקלה/פגם ובין ההתקנה. 
5.3 האחריות הינה לתקופה של 12 חודשים לפגם בייצור ובהתאם ובכפוף לתעודת האחריות המסופקת עם המוצר.
      במקרה של פגם בייצור/צורך בתיקון או החלפה על הקונה להביא את המוצר למרכז השרות של חברה
      או למעבדת שרות מוסמכת של המוצר. הבאת המוצר ואיסופו מתיקון/החלפה תהיה ע"י הקונה ובאחריותו.

6. סמכות שיפוט 

    לבית משפט ב ראשון לציון תהא הסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל עניין, תביעה ומחלוקת הנוגעת למוצר ו/או
    לעסקה ו/או לצדדים לעסקה ובהקשר לה.

7. מדיניות פרטיות באתר
 1. הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך
    בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
 2. כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים. אתר זה מאובטח לפי תקן PCI
    פרטי כרטיס האשראי מאובטחים.

  המידע שאנו אוספים - בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכדומה, נדרש מידע כמפורט:שם, כתובת, דוא"ל, טלפון כדומה. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה עבור אדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכדומה.

  מה אנחנו עושים עם המידע - במידע הנמסר לנו לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה המטלה והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. במקרה ששלחת לנו דוא"ל או נשתמש בכתובת זו רק על מנת לשלוח מייל חזרה וכמו כן לא נמסור את הכתובת לאף גורם אחר. 
  במידע הלא מזהה, כלומר מידע שאין לו התייחסות לאדם מסויים אנו עושים שימוש רק כדי לשפר את האתר שלנו ואת השירות שלנו כאשר מידע שאינו שמי או אישי מועבר גם לגורמים אחרים לצורך בקרה, כגון: מס' הנרשמים לניוזלטר, מספר הנשים המבקרות באתר, אך לא כל פרט אישי או מזהה. 
8. כללי 

    החברה תהא רשאית לשנות ו/או לתקן את תקנונה בכל עת, והתקנון אשר יחייבה כלפי הקונה הוא התקנון
    שחל במועד ביצוע ההזמנה על ידי הקונה. 
logo בניית אתרים